2017 lanseras Net-Klient – Ett nationellt system med helt nya möjligheter

netklient_logo_250I Net-Klient har vi samlat våra program Audit, Dudit, ADAD-net, ASI-net, UBÅT, m.fl. och dess individ- och statistikfunktioner på ett och samma ställe. Genom Net-Klient är det möjligt för ansvariga, både handläggare och behandlande personal, att i realtid följa en klient genom hela vårdkedjan. All information gällande det aktuella klientärendet samlas naturligt i samma system och kan delas mellan beställare och utförare. Klienten blir delaktig och ingen information faller bort.

Vad innebär det här för din verksamhet och ditt arbete?

Under hösten 2017 påbörjas arbetet med att föra över samtliga kunder till Net-Klient. Vi kontaktar er, ger information till chefer och handläggare, visar det nya systemet och hjälper er praktiskt att komma igång. Snart kommer ni att få mer information om detta.

Vår övertygelse är att Net-Klient kommer att vara lätt för er att använda och ger er ett bra stöd i klientarbetet.

Läs mer, Intervju med Joel Kobberstad

Läs mer om Net-Klient här

Nu finns en Förenklad ASI-rapport i Net-Analys

Vi har uppdaterat Net-Analys med en förenklad version av den fasta rapporten. Den nya rapporten är kortare och enklare att tolka än den fullständiga. Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net. Du kan välja mellan ”Förenklad rapport” och ”Fullständig rapport” på sidan där du skapar rapporter.

I Net-Analys är det enkelt att jämföra och utvärdera vad som utmärker ASI-intervjuerna inom den egna enheten. I rapporten kan du välja att jämföra materialet vid din egna enhet med cirka 38 000 intervjuer vid 315 enheter inom 223 kommuner/behandlingshem i Sverige. Du kan även välja att göra jämförelser mellan två olika tidsperioder på egna enheten eller utifrån storlek på bostadsort i landet.

Umeå universitet söker missbruksverksamheter för forskningsprojekt

Umeå universitet startar nu ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att studera 6000 personer i Sverige som utretts för missbruksproblem inom socialtjänsten. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Umeå Universitet erbjuder in intresserade missbruksvårdsenheter – kommunala, privata och ideella – till en informationsdag om detta forskningsprojekt! För anmälan, mer information om informationsdag eller  projektet kontakta Siv Nyström vid Umeå universitet siv.nystrom@socw.umu.se, mobil 070-162 30 54. Forskningsledare är professor Lena Lundgren, gästprofessor på Umeå universitet. Forskningen är finansierad av Forte och godkänd av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.

http://www.socw.umu.se/forskning/projekt/forbattring-av-insatser-vid-missbruksbehandling-inom-svensk-socialtjanst/

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende finns på Socialstyrelsens hemsida

ASI och ADAD behåller sin höga rekommenderingsgrad i de nya riktlinjerna, och ADDIS har fått rekommendering 3.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-2

Socialstyrelsen har även lagt ut en bra sida för sökning i riktlinjerna, den hittar du här: http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende/sokiriktlinjerna

ASI Net-Statistik version 2

Statistikprogrammet ASI Net-Statistik är uppdaterat. Uppdateringen innehåller bland annat möjlighet att själv välja i vilken mapp rapporter sparas, en ny knapprad på huvudmenyn för snabb åtkomst till vanliga kommandon, möjligheter att lägga ihop grupper samt färdiga rapporter med sammanställning över Kritiska frågor och Bortfall. Här nedan kan du läsa om nyheterna i detalj.  Nyheter i ASI Net-Statistik.

ADAD-net och ASI-net är uppdaterade

Vi har uppdaterat ADAD-net med ny textsammanställning och fler automatiska E=Ej tillämpbar.  ASI-net har fått pdf-utskrift för ASI med tilläggsfrågor (Net-Plan) samt rättningar i Net-Plan.

Ett stort tack till er användare som skickat in de synpunkter vi haft som underlag vid uppdateringen!

Förändringarna i ASI-formulär 2013 är införda i ASI-net

I samband med Socialstyrelsens aktuella omtryckning av ASI-manualen 2013 har några förändringar i ASI-formulären tillkommit. Dessa förändringar är nu införda i ASI-net.

  •  Förändringarna är i korthet:
  •  En ny fråga under Familj och umgänge har lagts till:”Hur många barn är under 18?”
  •  För frågan ”Hur bor du?” har svarsalternativen formulerats i enlighet med den terminologi som Socialstyrelsen föreslår.
  •  Listan över narkotiska preparat har fått en ny utformning. I frågorna om de olika preparaten används nu namnet på huvudsubstansen. Benämningar för produkt eller fabrikat har införts – till exempel har ”Subutex” ersatts av ”Buprenorfin”.

Under området Psykisk hälsa har frågan om depression blivit omformulerad. Nya formuleringen är ”Har du varit allvarligt deprimerad?”

Manualen och de nya formulären finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-1 En detaljerad beskrivning av förändringarna finns i manualens Bilaga 1, på sidan 82.

Nu finns en ny funktion i Net-Analys

Vi har uppdaterat statistikverktyget Net-Analys med en ny funktion. Det är nu möjligt att jämföra och utvärdera vad som utmärker klienterna inom den egna enheten jämfört på två olika tidsperioder – jämför och se skillnader mellan två år, tex år 2011 jämfört med år 2012! Du kan nu också jämföra ASI-information beroende av storlek på bostadsort i landet – du har nu möjlighet att jämföra din egen ort med tex jämnstora orter.

Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net.