Förändringarna i ASI-formulär 2013 är införda i ASI-net

I samband med Socialstyrelsens aktuella omtryckning av ASI-manualen 2013 har några förändringar i ASI-formulären tillkommit. Dessa förändringar är nu införda i ASI-net.

  •  Förändringarna är i korthet:
  •  En ny fråga under Familj och umgänge har lagts till:”Hur många barn är under 18?”
  •  För frågan ”Hur bor du?” har svarsalternativen formulerats i enlighet med den terminologi som Socialstyrelsen föreslår.
  •  Listan över narkotiska preparat har fått en ny utformning. I frågorna om de olika preparaten används nu namnet på huvudsubstansen. Benämningar för produkt eller fabrikat har införts – till exempel har ”Subutex” ersatts av ”Buprenorfin”.

Under området Psykisk hälsa har frågan om depression blivit omformulerad. Nya formuleringen är ”Har du varit allvarligt deprimerad?”

Manualen och de nya formulären finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-1 En detaljerad beskrivning av förändringarna finns i manualens Bilaga 1, på sidan 82.