Nytt dokumentationssystem med mallar

Råbe & Kobberstad har uppdaterat Net-Klient till Net-Klient 1.2 med flera bra funktioner. Nu finns ett nytt dokumentationssystem med möjlighet att skapa t.ex. utredningar med hjälp av en mall, liknande som man kan arbeta med mallar i t.ex. Word. Här kan man välja en tom mall då man får ett dokument som bara innehåller rubriker eller så kan man basera mallen på en ASI-intervju och få texterna från ASI-textsammanställningen och från Net-Plan förifyllda i mallen som sedan sparas på tidslinjen. I verktyget finns sedan möjlighet att redigera dokumentet och att spara hem som PDF. Dokumentationen kan även användas för dagboksanteckningar/besöksanteckningar som då visas på tidslinjen. Man kan även ladda upp och koppla dokument till en dokumentationshändelse.

I början på 2018 kommer ännu fler nyheter i Net-Klient bl.a. en ny rapport baserad på UBÅT som heter ”Resultat för Åtgärder och Ställen”, nya filtreringar på tid för UBÅT-rapporten ”Åtgärder och kvalitetsskattningar” mm.

Net-Klient – En plattform för missbruksvården med nya möjligheter

netklient_logo_250I Net-Klient har vi samlat våra program ADAD-net, ASI-net, UBÅT, m.fl. och dess individfunktioner på ett och samma ställe. Genom Net-Klient är det möjligt för ansvariga, både handläggare och behandlande personal, att i realtid följa en klient genom hela vårdkedjan. All information gällande det aktuella klientärendet samlas naturligt i samma system och kan delas mellan beställare och utförare. Klienten blir delaktig och ingen information faller bort.

Inregistrerad data i Net-Klient används även på aggregerad nivå så att det gagnar verksamheten. Analyser, rapporter och sammanställningar tas enkelt fram via Net-Analys och Net-Statistik och resultat kan följas upp och återkopplas.

Informationsträffar

Joel Kobberstad och Peter Råbe åker ut i Sverige och ger information om Net-Klient och dess möjligheter. Vi erbjuder öppna informationsträffar samt möjlighet för regioner eller nätverk till samordnade informationsträffar.
Läs mer här

 

Grundutbildning i Net-Klient

Nu finns instruktiva utbildningsfilmer som visar steg-för-steg hur du arbetar med dina klienter i Net-Klient. Vi har bl.a. lagt vikt vid instruktioner kring UBÅT och sekvens nr.10 kan vara ett stöd i hur man ska tänka vid registrering av åtgärder. Trevlig åktur!

Se filmerna här

Planering för övergången

Den 1 juni 2017 övergick Göteborgs stad till Net-Klient och blev därigenom den första kommunen. Vi kommer successivt migrera organisation för organisation fram till och med maj 2018, då övergången till Net-Klient ska vara klar för alla. Här kan du läsa om hur din verksamhet förbereder sig och vad som händer vid övergången till Net-Klient?

Skräddarsytt införande

Din verksamhet kommer snart att inplaneras för övergång från ASI-net, ADAD-net och UBÅT till det nya systemet Net-Klient. Om ni vill så kan vi erbjuda hjälp och utbildning på plats hos er. Kostnaden för detta är 7500 SEK per dag, kostnader för ev. resa och logi kan tillkomma.
Kontakta oss så vi kan skräddarsy ett upplägg som passar er.

Forte ger 9 Mkr till forskning om missbruksvårdens insatser

Vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att pågå till 2022 och nya enheter kan anmäla sitt intresse att delta fram till och med 2018. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Det är en registerstudie och enligt forskningsetiskt beslut krävs endast ett beslut om deltagande från ansvarig chef på de enheter som vill delta. Förutom ASI och UBÅT kommer studien att göra uppföljningar med hjälp av flera offentliga register som t.ex. SIS, BRÅ, SCB och Socialstyrelsens olika register. All datainsamling sker via register och data kopplas ihop av SCB vilket betyder att alla personuppgifter försvinner ur datafilerna och ersätts med ett kodnamn.

Intresserade kommuner kan kontakta Siv Nyström vid Umeå universitet siv.nystrom@socialstyrelsen.se, mobil 070-162 30 54. Forskningsledare är professor Lena Lundgren, gästprofessor på Umeå universitet. Forskningen är finansierad av Forte och godkänd av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.

Nu finns en Förenklad ASI-rapport i Net-Analys

Vi har uppdaterat Net-Analys med en förenklad version av den fasta rapporten. Den nya rapporten är kortare och enklare att tolka än den fullständiga. Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net. Du kan välja mellan ”Förenklad rapport” och ”Fullständig rapport” på sidan där du skapar rapporter.

I Net-Analys är det enkelt att jämföra och utvärdera vad som utmärker ASI-intervjuerna inom den egna enheten. I rapporten kan du välja att jämföra materialet vid din egna enhet med cirka 38 000 intervjuer vid 315 enheter inom 223 kommuner/behandlingshem i Sverige. Du kan även välja att göra jämförelser mellan två olika tidsperioder på egna enheten eller utifrån storlek på bostadsort i landet.

ASI Net-Statistik version 2

Statistikprogrammet ASI Net-Statistik är uppdaterat. Uppdateringen innehåller bland annat möjlighet att själv välja i vilken mapp rapporter sparas, en ny knapprad på huvudmenyn för snabb åtkomst till vanliga kommandon, möjligheter att lägga ihop grupper samt färdiga rapporter med sammanställning över Kritiska frågor och Bortfall. Här nedan kan du läsa om nyheterna i detalj.  Nyheter i ASI Net-Statistik.