Skräddarsytt införande

Din verksamhet kommer snart att inplaneras för övergång från ASI-net, ADAD-net och UBÅT till det nya systemet Net-Klient. Om ni vill så kan vi erbjuda hjälp och utbildning på plats hos er. Kostnaden för detta är 7500 SEK per dag, kostnader för ev. resa och logi kan tillkomma.
Kontakta oss så vi kan skräddarsy ett upplägg som passar er.

Forte ger 9 Mkr till forskning om missbruksvårdens insatser

Vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att pågå till 2022 och nya enheter kan anmäla sitt intresse att delta fram till och med 2018. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Det är en registerstudie och enligt forskningsetiskt beslut krävs endast ett beslut om deltagande från ansvarig chef på de enheter som vill delta. Förutom ASI och UBÅT kommer studien att göra uppföljningar med hjälp av flera offentliga register som t.ex. SIS, BRÅ, SCB och Socialstyrelsens olika register. All datainsamling sker via register och data kopplas ihop av SCB vilket betyder att alla personuppgifter försvinner ur datafilerna och ersätts med ett kodnamn.

Intresserade kommuner kan kontakta Siv Nyström vid Umeå universitet siv.nystrom@socialstyrelsen.se, mobil 070-162 30 54. Forskningsledare är professor Lena Lundgren, gästprofessor på Umeå universitet. Forskningen är finansierad av Forte och godkänd av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.

Nu finns en Förenklad ASI-rapport i Net-Analys

Vi har uppdaterat Net-Analys med en förenklad version av den fasta rapporten. Den nya rapporten är kortare och enklare att tolka än den fullständiga. Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net. Du kan välja mellan ”Förenklad rapport” och ”Fullständig rapport” på sidan där du skapar rapporter.

I Net-Analys är det enkelt att jämföra och utvärdera vad som utmärker ASI-intervjuerna inom den egna enheten. I rapporten kan du välja att jämföra materialet vid din egna enhet med cirka 38 000 intervjuer vid 315 enheter inom 223 kommuner/behandlingshem i Sverige. Du kan även välja att göra jämförelser mellan två olika tidsperioder på egna enheten eller utifrån storlek på bostadsort i landet.

ASI Net-Statistik version 2

Statistikprogrammet ASI Net-Statistik är uppdaterat. Uppdateringen innehåller bland annat möjlighet att själv välja i vilken mapp rapporter sparas, en ny knapprad på huvudmenyn för snabb åtkomst till vanliga kommandon, möjligheter att lägga ihop grupper samt färdiga rapporter med sammanställning över Kritiska frågor och Bortfall. Här nedan kan du läsa om nyheterna i detalj.  Nyheter i ASI Net-Statistik.

ADAD-net och ASI-net är uppdaterade

Vi har uppdaterat ADAD-net med ny textsammanställning och fler automatiska E=Ej tillämpbar.  ASI-net har fått pdf-utskrift för ASI med tilläggsfrågor (Net-Plan) samt rättningar i Net-Plan.

Ett stort tack till er användare som skickat in de synpunkter vi haft som underlag vid uppdateringen!

Förändringarna i ASI-formulär 2013 är införda i ASI-net

I samband med Socialstyrelsens aktuella omtryckning av ASI-manualen 2013 har några förändringar i ASI-formulären tillkommit. Dessa förändringar är nu införda i ASI-net.

  •  Förändringarna är i korthet:
  •  En ny fråga under Familj och umgänge har lagts till:”Hur många barn är under 18?”
  •  För frågan ”Hur bor du?” har svarsalternativen formulerats i enlighet med den terminologi som Socialstyrelsen föreslår.
  •  Listan över narkotiska preparat har fått en ny utformning. I frågorna om de olika preparaten används nu namnet på huvudsubstansen. Benämningar för produkt eller fabrikat har införts – till exempel har ”Subutex” ersatts av ”Buprenorfin”.

Under området Psykisk hälsa har frågan om depression blivit omformulerad. Nya formuleringen är ”Har du varit allvarligt deprimerad?”

Manualen och de nya formulären finns att hämta på Socialstyrelsens hemsida: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-1 En detaljerad beskrivning av förändringarna finns i manualens Bilaga 1, på sidan 82.

Nu finns en ny funktion i Net-Analys

Vi har uppdaterat statistikverktyget Net-Analys med en ny funktion. Det är nu möjligt att jämföra och utvärdera vad som utmärker klienterna inom den egna enheten jämfört på två olika tidsperioder – jämför och se skillnader mellan två år, tex år 2011 jämfört med år 2012! Du kan nu också jämföra ASI-information beroende av storlek på bostadsort i landet – du har nu möjlighet att jämföra din egen ort med tex jämnstora orter.

Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net.

Notering


Vi utvecklar IT-stöd
För missbruksvård och vård av unga med problem.Våra dataprogram för bl.a. ASI, ADAD och ADDIS är väl utprövade i
olika verksamheter och lätta att använda