Hur har du det på jobbet?

 

Vi vet att det krävs mycket av en handläggare och att arbetet ibland ställer höga krav. Klienten ska bemötas väl och i tid! Du ska vara tillgänglig. Utredningen ska genomföras, information samlas in och sammanställas och förhoppningsvis mynna ut i en väl matchad placering med god kvalitet. Vad ska skrivas och för vem? Var är relevant? Går det att återanvända redan insamlad information? Vilken information har värde för mig, är det samma som för min kollega. Sen ska det följas upp.

ASI-intervjun tar en dryg timme att genomföra och ger en bred information om klientens aktuella situation och historia. Informationen utgör en stor del av den kunskap som behövs i en utredning. Användandet av ASI säkerställer att alla frågor i intervjun ställs till alla och att ärendet inte formas helt av socialsekreteraren. Skattningsförfarandet säkerställer att informationen värderas på rätt sätt.

Efter insamlad information ska en vårdplan skapas. Net-Plan Beslutsstöd innebär ett stöd i detta.

När flera intervjuer genomförts finns möjlighet att ta ut information på gruppnivå. Hur ser vår klientgrupp ut och vilka behov har de?

ASI-Uppföljningsintervju innebär att det går att mäta förändring; med UBÅT går det dessutom att mäta effekt. Det finns kunskap om olika insatsers effekt och det finns möjlighet att utifrån olika problemprofiler i ASI se vilken insats som i regel gagnar vem bäst. Socialstyrelsen är tydlig med ansvaret för uppföljning.