Ny inloggningsmetod

Nu inför vi en ny inloggningsmetod till Net-Klient. Denna ersätter den gamla ”portalen” med en ny och enklare webbinloggning. Detta innebär att man enbart behöver ange sitt användarnamn och lösenord till Net-Klient tillsammans med engångskod via SMS. En enklare och snabbare inloggning helt enkelt. Du hittar den på https://netklient.rabekobberstad.se

Systematisk uppföljning i socialtjänstens missbruksvård visar på förbättring och ”bot” bland klienter med olika stora problem!

I Ubåtsnytt nr 12 används begreppen förbättring/försämring och bot (klinisk signifikans) för att beskriva hur det gått för klienter med olika stora problem före åtgärderna. Ungefär hälften av de som fick någon åtgärd hade stora eller mycket stora problem med alkohol före åtgärderna. Vid uppföljningen hade ca 80% procent i den gruppen minskat sina problem med alkohol på ett statistiskt säkerställt sätt. Mer oväntat var att drygt 40% bland de med stora alkoholproblem också blivit helt problemfria eller ”botade”. Resultaten för problem med narkotika och psykisk hälsa visar att de som hade stora eller mycket stora problem före åtgärderna hade ett liknande resultat efter åtgärder, där ca 75% var förbättrade och 30% var ”botade”. De som vi här benämner ”botade” har alltså gått från att ha haft stora problem till att bli problemfria, vilket brukar kallas för en kliniskt signifikant förbättring.

Med systematiskt arbete uppföljningsarbete i missbruksvården kan vi successivt utveckla kunskap om vilka åtgärder som leder till förbättring och/eller bot för klienter med olika nivåer av problem.  

Resultat och Analys för verksamheten

Startsida Statistik och AnalysI Net-Klient finns alla rapport- och analysverktyg samlade i modulen Statistik och Analys. De fasta rapporterna från Net-Analys beskriver effekter för olika åtgärder och ställen och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder. De bygger på data från både ASI och UBÅT. Nu finns även rapporten Åtgärder och skattningar, som är en sammanställning över registrerade åtgärder.

Läs mer om Net-Klient – Statistik och Analys här

Nu finns nya ASI Spel i Net-Klient

Den nya modulen för kartläggning och bedömning av spelproblem finns nu i Net-Klient! Formulären för ASI Spel för grundintervju och uppföljningsintervju finns att ladda ner här
Där hittar du även en preliminär version av manualen för ASI Spel med anvisningar och frågestöd. ASI Spel har utvecklats i samarbete med Socialstyrelsen och Anders Håkansson (Lunds universitet) som är den första medicinprofessorn i Sverige som fokuserar på just spelberoende.

Hämta manual och läs mer om ASI Spel här

Grundutbildning i Net-Klient

Nu finns instruktiva utbildningsfilmer som visar steg-för-steg hur du arbetar med dina klienter i Net-Klient. Vi har bl.a. lagt vikt vid instruktioner kring UBÅT och sekvens nr.10 kan vara ett stöd i hur man ska tänka vid registrering av åtgärder. Trevlig åktur!

Se filmerna här

Forte ger 9 Mkr till forskning om missbruksvårdens insatser

Vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att pågå till 2022 och nya enheter kan anmäla sitt intresse att delta fram till och med 2018. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Det är en registerstudie och enligt forskningsetiskt beslut krävs endast ett beslut om deltagande från ansvarig chef på de enheter som vill delta. Förutom ASI och UBÅT kommer studien att göra uppföljningar med hjälp av flera offentliga register som t.ex. SIS, BRÅ, SCB och Socialstyrelsens olika register. All datainsamling sker via register och data kopplas ihop av SCB vilket betyder att alla personuppgifter försvinner ur datafilerna och ersätts med ett kodnamn.

Intresserade kommuner kan kontakta Siv Nyström vid Umeå universitet siv.nystrom@socialstyrelsen.se, mobil 070-162 30 54. Forskningsledare är professor Lena Lundgren, gästprofessor på Umeå universitet. Forskningen är finansierad av Forte och godkänd av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.

Nu finns en Förenklad ASI-rapport i Net-Analys

Vi har uppdaterat Net-Analys med en förenklad version av den fasta rapporten. Den nya rapporten är kortare och enklare att tolka än den fullständiga. Du som har statistikbehörighet loggar in i Net-Analys med samma användarnamn och lösenord som i ASI-Net. Du kan välja mellan ”Förenklad rapport” och ”Fullständig rapport” på sidan där du skapar rapporter.

I Net-Analys är det enkelt att jämföra och utvärdera vad som utmärker ASI-intervjuerna inom den egna enheten. I rapporten kan du välja att jämföra materialet vid din egna enhet med cirka 38 000 intervjuer vid 315 enheter inom 223 kommuner/behandlingshem i Sverige. Du kan även välja att göra jämförelser mellan två olika tidsperioder på egna enheten eller utifrån storlek på bostadsort i landet.