Forte ger 9 Mkr till forskning om missbruksvårdens insatser

Vid Umeå universitet pågår ett forskningsprojekt som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst. Projektet kommer att pågå till 2022 och nya enheter kan anmäla sitt intresse att delta fram till och med 2018. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat – Vilka insatser fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande?

Det är en registerstudie och enligt forskningsetiskt beslut krävs endast ett beslut om deltagande från ansvarig chef på de enheter som vill delta. Förutom ASI och UBÅT kommer studien att göra uppföljningar med hjälp av flera offentliga register som t.ex. SIS, BRÅ, SCB och Socialstyrelsens olika register. All datainsamling sker via register och data kopplas ihop av SCB vilket betyder att alla personuppgifter försvinner ur datafilerna och ersätts med ett kodnamn.

Intresserade kommuner kan kontakta Siv Nyström vid Umeå universitet siv.nystrom@socialstyrelsen.se, mobil 070-162 30 54. Forskningsledare är professor Lena Lundgren, gästprofessor på Umeå universitet. Forskningen är finansierad av Forte och godkänd av etikprövningsnämnden vid Umeå universitet.