Ingen ASI-plan Vi har systematik Medarbetare har slutat Vi arbetar med systematisk uppföljning

 

Var befinner ni er i ert ASI-arbete?

Här kan du se vilket stöd vi kan erbjuda beroende på vilken nivå ni befinner er på i ert ASI-arbete. För muspekaren över de olika alternativen i bilden för att se vad vi erbjuder.

Ingen ASI-plan – ingen är utbildad

Känner du igen dig?

Du jobbar i en verksamhet med hög personalomsättning, stress och höga krav. Samtidigt har du en viktig uppgift i din yrkesroll att hjälpa personer med missbruks- och beroenderelaterade problem. Att införa systematik i ditt arbete med strukturerade och utprövade metoder ger information och kunskap som behövs i utredningsarbetet.

Vill du

 • Effektivisera och strukturera ditt arbete
 • Ha ett gemensamt sätt att dokumentera och utreda klienter
 • Säkerställa att ingen viktig information faller bort

Vi kan ge följande stöd

Stöd i att utarbeta en ASI-plan (halvdag)
Det har hänt mycket inom ASI på senaste tiden, både nya möjligheter gällande klientarbete och verktyg för verksamheten. Vi kommer ut till er och inventerar var ni befinner er och tillsammans formulerar vi en ASI-plan som passar er verksamhet.

ASI grundutbildning (fyra dagar)
Vi inventerar er personals utbildningsbehov och erbjuder er utbildning för att komma igång med att arbeta med strukturerade metoder.

ASI repetitionsutbildning (halvdag eller heldag)
Om någon eller några är utbildade i ASI men inte arbetat med metoden på länge, erbjuder vi repetitions- och uppföljningsdagar för att fräscha upp era kunskaper.

Grundutbildning i användningen av Net-Klient
Vi demonstrerar och visar möjligheterna med Net-Klient. Önskar er personal en workshop hur man i praktiken arbetar i Net-Klient så kan vi ordna det också.

Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er, eller anmäl ert intresse här

Vi har systematik i användandet av ASI-Grund

Känner du igen dig?

Du jobbar i en verksamhet där alla är utbildade i ASI. Ni har en aktuell ASI-plan och systematik i användandet av grundintervjun men inte uppföljningsintervjun.
ASI-uppföljningsintervju innebär att det går att mäta förändring. Med UBÅT går det dessutom att mäta effekt. Det finns kunskap om olika insatsers effekt och det finns möjlighet att utifrån olika problemprofiler i ASI se vilken insats som i regel gagnar vem bäst. Socialstyrelsen är tydlig med ansvaret för uppföljning

Vi kan ge följande stöd

Utvecklande stöd i ert ASI-arbete (halvdag)
Ni har kommit långt i era rutiner med systematisk kartläggning. Ni har ett fungerande arbete och är nu redo att förankra rutiner för att följa upp hur det går för era klienter.
Det har hänt mycket inom ASI på senaste tiden, både nya möjligheter gällande klientarbete och verktyg för verksamheten. Tillsammans med ASI är UBÅT ett mycket brett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.
Vi ger stöd där ni befinner er. Vi kommer ut och tillsammans inriktar vi oss på att ni ska bibehålla ert redan etablerade arbete men även utveckla det vidare. Vänder sig till både chef och handläggare.

ASI repetitionsutbildning (halvdag eller heldag)
Repetitions- och uppföljningsdagar för ASI-användare. Detta kräver att gruppen är ASI-utbildade och innebär uppfriskning av syftet med ASI-intervjun och dess områden, skattning samt den praktiska användningen av informationen.

Genomgång och grundutbildning i Net-Klient
Vi demonstrerar och visar möjligheterna med Net-Klient. Önskar er personal en workshop hur man i praktiken arbetar i Net-Klient så kan vi ordna det också.

Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er, eller anmäl ert intresse här

Medarbetare har slutat. Vi har tappat fart

Känner du igen dig?

Du jobbar i en verksamhet där det skett en omorganisation. Ni har tidigare haft ett fungerande ASI-arbete men nu har erfaren personal slutat, ni har en ny chef som kanske saknar kunskap om ASI och ni har tappat fart i ert arbete med strukturerade metoder.

Vill ni

 • Komma igång igen med ert ASI-arbete
 • Utarbeta bra rutiner med en formulerad ASI-plan
 • Engagera samtlig personal och få långsiktig kontinuitet i ert arbete

Vi kan ge följande stöd

Utvecklande stöd i ert ASI-arbete (halvdag)
Det har hänt mycket inom ASI på senaste tiden, både nya möjligheter gällande klientarbete och verktyg för verksamheten. Tillsammans med ASI är UBÅT ett mycket brett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.
Vi inventerar i förväg och ger stöd där ni befinner er. En kickoff-dag med resultat från andra om vad som faktiskt går att utläsa och dra nytta av i arbetsvardagen. Vi hjälper er att formulera en ASI-plan och att återuppta ert arbete med ASI. Vänder sig till både chef och handläggare.

ASI grundutbildning (fyra dagar)
Om nya medarbetare saknar ASI-utbildning kan vi erbjuda en certifierande grundutbildning. Efter avslutad kurs erhålls utbildningsbevis.

ASI repetitionsutbildning (halvdag eller heldag)
Repetitions- och uppföljningsdagar för att friska upp gamla kunskaper. Det krävs att deltagarna är ASI-utbildade sen tidigare.

Genomgång och utbildning i Net-Klient
Vi demonstrerar och visar möjligheterna med Net-Klient. Önskar er personal en workshop hur man i praktiken arbetar i Net-Klient så kan vi ordna det också.

Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er, eller anmäl ert intresse här

Vi arbetar med systematisk uppföljning. Hur kan vi dra nytta av det?

Känner du igen dig?

Du jobbar i en verksamhet där ni har en systematik i grund- och uppföljningsintervjuerna. Det finns tydliga beslut, mål och fastställda arbetsrutiner som både chefen och medarbetare är eniga om. Kanske har ni även börjat registrera och beskriva åtgärder med UBÅT? Ni vill nu kunna dra nytta av ert arbete, både i det direkta klientarbetet, samt för er verksamhet.

Ni har kommit långt i ert arbete, och ni vill

 • Veta vilka problem era klienter har?
 • Kunna följa vad klienten får för insatser och följa upp resultaten av dessa
 • Veta om åtgärderna leder till förbättring?
 • Forma er verksamhet för att möta de problem som just era klienter har

Vi kan ge följande stöd

Workshop – Dra nytta av ert arbete med både ASI och UBÅT
Genom att ni arbetar systematiskt med ASI och UBÅT ges en direkt nytta på klientnivå, där beslutsstöd kan ges kring val av insats. Ni bygger även upp en kunskapskälla genom er databas där viktiga resultat kan utläsas för er verksamhet. Vi vill visa er vilka möjligheter ni har genom Net-Klient att analysera, ta ut rapporter och sammanställningar.

Fördjupningsutbildning i Net-Klient
I denna utbildning ligger fokus på att utnyttja Net-Klients hela potential i klientarbetet. Målet är att effektivisera och stödja handläggaren/behandlaren i sitt arbete. Frågor som behandlas är hur man tar fram bra uttag som kan användas för dialog och beslut om klienters åtgärder. Hur ska man tänka och hur gör man om man vill dela på dokumentationsansvaret kring en klient mellan olika aktörer? Under denna utbildning går vi igenom de delar eller moduler ni önskar, så som

 • Net-Plan Beslutstöd, som är ett verktyg i Net-Klient som på individnivå underlättar val av vårdnivå och omfattning av vård baserat på ASI-Grundintervju med tilläggsfrågor. Vid tillfället går vi igenom vilka faktorer som tillsammans avgör vilken vårdnivå som behövs.
 • Net-Kom som möjliggör kommunikation och samverkan kring klienten. Händelser och information, som tex en ASI-intervju, kan delas med en annan enhet eller en extern utförare.
 • UBÅT. Genomgång hur man lägger upp nya ställen samt hur man registrerar åtgärder kopplat till tolkningar från manualen.
 • Stöd för verksamheten – Statistik och Analys

Kontakta oss för att klargöra era behov, så skapar vi tillsammans ett upplägg för er, eller anmäl ert intresse här