ASI datastöd

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden och för att bygga upp en databas som kan användas i behandlingsplanering, för verksamhetsanalyser, rapportering och forskning.

Net-Klient används idag av ca 200 kommuner, landsting och privata organisationer och innehåller stöd för inmatning av ASI Grund- och Uppföljningsintervjuer, löpande textsammanställningar med skattningsdiagram, mm.

Net-Plan

ASI Grund i Net-Klient innehåller tilläggsfrågor för Net-Plan Beslutsstöd, som är ett stöd för initial vårdplanering. Det går att välja om tilläggsfrågorna ska visas i intervjun eller inte. Net-Plan sorterar svaren i en ASI Grundintervju, samt svar från tilläggsfrågor, och bygger upp en automatisk textsammanställning utifrån 6 olika perspektiv som visats ha särskild betydelse för att personer med missbruk eller beroende ska få rätt hjälp på rätt nivå. Du kan läsa mer om Net-Plan på vår hemsida här.

ASI Spel

ASI Spel har utvecklats för att möta det ökande behovet av utredning och behandling av spelberoende i Sverige och ger en bild av problemens omfattning och konsekvenser, samt behovet av hjälp. Formuläret är uppbyggt i enlighet med övriga ASI-områden och ligger som sista område i ASI Grund och ASI Uppföljning, efter psykisk hälsa. ASI Spel är utvecklat av Råbe & Kobberstad i samarbete med Anders Håkansson, specialistläkare, professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende och Carolina Widinghoff, läkare, doktorand i beroendemedicin med inriktning på spelberoende. Du kan läsa mer om ASI Spel på vår hemsida här.

Återkoppling

Formuläret ASI Återkoppling är ett hjälpmedel till ASI-intervjun och återkopplingen finns med sist i ASI intervjun.

Missbruksutredning baserad på ASI

I Net-Klient finns möjlighet att lägga till mallar för att bygga anpassade textsammanställningar. Idag finns exempelvis en mall för missbruksutredning för socialtjänsten, som tagits fram i samarbete med Göteborgs Stad. Om utredningsmallen baseras på en ASI Grundintervju fylls den med textsammanställningar från ASI och Net-Plan.

UBÅT

Utöver ASI finns även möjlighet att dokumentera och beskriva åtgärder med UBÅT (Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder). Genom att använda ASI och UBÅT som bas för systematisk uppföljning kan verksamheten få kunskap om klienter och insatser. Rätt använd kan denna kunskap bidra till utvecklingen av missbruksvården.
ASI-Uppföljningsintervju innebär att det går att mäta förändring; med UBÅT går det dessutom att mäta effekt.

Statistik och Analys

Under åren har en omfattande och rikstäckande databas byggts upp och detta möjliggör statistiska jämförelser mellan den egna verksamheten och övriga Sverige. Alla statistik-, rapport- och analysverktyg är samlade i modulen Statistik och Analys.

Våra datorprogram är utvecklade under många år i nära samarbete med socialstyrelsen (IMS), metodexperter och användare. Utvecklingen pågår fortlöpande, nya rapporter och verktyg läggs till och programmen uppdateras när metoden revideras. Det gör att Net-Klient är väl utprövat i olika verksamheter och lätt att använda. Personkänslig information behandlas med samma säkerhetsrutiner och teknik som hos banker.