Statistik och Analys

Startsida Statistik och AnalysStartsida Net-Klient – Statistik och Analys

Net-Klient – Statistik och Analys är en ny modul för ASI-användare där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg. Net-Statistik och Net-Analys går att arbeta i parallellt, i samma vy, genom att bara växla mellan verktygen. Välj att logga in i Net-Klient med en statistikroll för att öppna statistikmodulen.

Startsida

På startsidan finns informationstexter som beskriver de olika verktygen och rapporterna. Där finns även ett diagram som visar den egna enhetens antal registrerade ASI Grundintervjuer, ASI Uppföljningsintervjuer samt antal åtgärder registrerade och beskrivna med UBÅT. Det går att växla för att visa tidigare år än innevarande.

Net-Statistik

I Net-Statistik arbetar man med sina ASI-data och skapar tabeller och diagram som kan användas till att bygga upp en rapport med det inbyggda rapportverktyget. Resultaten kan sparas för att uppdateras vid ett senare tillfälle. Det finns även ett antal fasta rapporter som går att ladda ner och öppnas i Word. De inmatningar man gjort i ASI förs över till Net-Statistik varje natt och finns tillgängliga i Net-Statistik dagen därpå. Som stöd ges regelbundet utbildningar i hur man kan arbeta med verktyget. Planerade utbildningar i Net-Statistik läggs upp på vår hemsida här.

Net-Analys

I databasen Net-Analys finns data från ASI (från 2006 och framåt) och data från UBÅT. Den uppdateras och kvalitetssäkras kontinuerligt. Allt data i Net-Analys är avidentifierat med avseende på personuppgifter så att ingen enskild individ ska kunna identifieras. Kommentarer och andra fritextfält är borttagna. För att man ska kunna utföra de beräkningar som behövs för att göra analyser krävs att vissa villkor är uppfyllda. Bland annat kontrolleras och rensas datat på dubbletter, testinmatningar och dyl. Data från ASI och UBÅT förs över från inmatningen till Net-Analys varje natt. Det innebär att de inmatningar man gjort inte finns tillgängliga i Net-Analys förrän dagen därpå.

I Net-Analys kan du välja rapporter som visar resultat av data från enbart ASI och data från både UBÅT och ASI tillsammans.

Net-Analys Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapporter (enbart ASI) är en automatisk beskrivning och uppföljning av den egna verksamhetens klienter. Vad utmärker den egna verksamheten jämfört med övriga? Förändringar mellan ASI Grundintervju och Uppföljning beskrivs med tabeller, diagram och textsammanställningar. Man kan välja att jämföra med hela ASI Net-Analys, med orter av liknande storlek, eller jämföra verksamhetens data vid två valda tidpunkter.
För åtkomst till Net-Analys Verksamhetsrapporter krävs en statistikroll i Net-Klient på organisationsnivå (så kallad Central, eller kommunnivå).

Net-Analys Rapporter UBÅT och ASI

Alla rapporter och urval i UBÅT kan göras för den egna enheten/organisationen eller för hela datamängden i UBÅT. För att beräkna resultat krävs att det finns ett tillräckligt stort antal för de beräkningar som görs. På enhetsnivå krävs ett antal på minst 10 och för hela UBÅT minst 30 för att visa resultat.
De fasta rapporterna från Net-Analys har utökats med en ny resultatrapport: Resultat för Åtgärder och Ställen, där effekter, brukarskattningar och handläggarskattningar för alla åtgärder och ställen redovisas. Rapporten bygger på data från både ASI och UBÅT och kan skapas med urval för tidsperioder, problemprofil, kön och ålder.

Net-Analys Rapporter UBÅT och ASI
Net-Analys Rapporter UBÅT och ASI